• مسئله 

 

یک اتاق خواب محتوی حدود 2500 مول هواست. وقتی در فشار ثابت 1 اتمسفر هوای داخل اتاق از23.9 درجه سانتیگراد تا 11.6 درجه سرد می شود تغییر در انرژی درونی این مقدار هوا چقدر است؟ هوا را ماننده گاز کامل با ضریب اتمیسیته 1.4 درنظر بگیرید.

R=8/314 ثابت جهانی گاز کامل

 

 

 

  • جواب

(عبارت اول همان تعریف ضریب اتمیسیته است)

مقدار بدست آمده اندازه تغییر انرژی درونی است.