• روش عملی

1.یافتن مرکز جرم اشیا یک بعدی:

     اولا باید بدانیم که همه اجسام  سه بعدی هستند ولی ما آن هایی را که مثل میله  ( آن هایی که مثلا طول و عرضشان بسیار کم است و فقط ارتفاع دارند) را جزء یک بعدی ها حساب می کنیم.این روش بسیار ساده است و شاید بتوان یک نوع آزمون و خطا حسابش کرد.

فرض کنید یک جارو بلند در دست دارید. ابتدا سعی کنید آن را با دو انگشت در حالت تعادل نگه دارید؛زمانی که جارو ساکن شد دو انگشت خود را تا حدی به طوری که جارو در حال تعادل باقی بماند به هم نزدیک کنید (شکل 1) و این کار را به قدری انجام دهید تا دو انگشت سما به هم برسد و بتوانید جارو را با یک انگشت از همان نقطه نگه دارید. این نقطه همان مرکز جرم است(شکل 2).

شکل 1

شکل 2

2.یافتن مرکز جرم اشیا دو بعدی:

فرض کنید یک مقوایی با شکلی عجیب و غریب(!) در اختیار دارید. ابتدا یک نقطه از آن را به دلخواه انتخاب کنید و با سوزن آن را در دیوار بکوبید. حال به آن سوزن با نخی  وزنه ای مثل پیچ، مهره یا چیزی مشابه آن بیاویزید و مکان نخ را روی آن علامت بزنید. دوباره نقطه ای دیگر را نتخاب کنید و این کار ها را تکرار کنید.

بعد از این که چند بار این خط ها را رسم کردید با امتداد دادن آن ها نقطه تقاطع آن ها را بیابید. این نقطه همان مرکز جرم است! 

(در پست بعدی روش تئوری را توضیح خواهیم داد)