• روش تئوری پیدا کردن مرکز جرم:
واضح است که با روش های گفته شده پیدا کردن دقیق مرکز جرم یک کشتی یا حتی بدن یک انسان کاری نشدنی است.پس باید روابطی پیدا کنیم که با آن بتوانیم مرکز جرم هر چیزی را بدست آوریم.فرض کنید یک کیسه پر از شن (بدون فضای خالی) را تحت راویه ای در میدان گرانشی پرت می کنیم و میخواهیم پیشبینی کنیم که حرکت این کیسه چگونست.
پس برای هر ذره می توانیم  بنویسیم F=ma و برابر مشتق تکانه قرار دهیم و همچنین می توانیم طبق جمع برداری، آن ها را برابر با قرار دهیم 
و در نتیجه: 
از این رابطه میتوان برای پیدا کردن مرکز جرم ذرات جدا از هم استفاده کرد ولی با تعمیم آن توسط انتگرال می توان با رابطه کلی رسید

البته روابط پیچیده زیر بیشتر به لطف کامپیوتر حل میشوند(مانند مثال کشتی و بدن انسان) ولی در مواردی ساده ما دستی هم این ها را حل میکنیم
«نگران نباشید زود ساده میشن (-:»