سرعت برای هر مؤلفه فیزیکی برابر حاصل تقسیم مقدار فاصله‌ی طی شده بر زمان گذشته است. سرعت در امواج مکانیکی نیز از همین رابطه به دست می‌آید که سرعت موج برابر تقسیم طول موج بر دوره آن است. سرعت موج هم به شکل موج و هم به محیطی که موج از طریق آن منتقل می‌شود بستگی دارد.

سرعت امواج مکانیکی در طناب کشیده

بخشی از ۱ ریسمان را که موج از آن عبور می‌کند در نظر می‌گیریم به صورتی که آن بخش از طناب بر دایره مماس باشد.

مؤلفه‌های افقی همدیگر را خنثی کرده و به همین علت است که هیچ المان از ریسمان توسط موج منتقل نمی‌شود.

مکان، سرعت و شتاب ارتعاش ذره در اثر عبور موج

به معادله وضعیت نوسانی نقطه‌ای از محیط را در لحظه مشخصی نشان می‌دهد تابع موج گفته می‌شود.

اگر از معادله مکان ذره نسبت به زمان مشتق گرفته شود، معادله سرعت ذره به دست می‌آید.

اگر از معادله سرعت ذره نسبت به زمان مشتق گرفته شود، معادله شتاب ذره به دست می‌آید.

باید توجه داشت که سرعت موج که در ریسمان به دست آمد با سرعت ارتعاش ذره اشتباه گرفته نشود.

مطالعه بیشتر:  محاسبه سرعت انتشار موج از دیدگاهی دیگر...

معادله موج هر ذره در امواج متداخل

در فیزیک بر هم نهی امواج یا تداخل پدیده‌ی ایجاد موجی با شکل دامنه جدید هنگام گذر هم‌زمان دو موج است. برهم نهی دو موج با دامنه و بسامد یکسان به تشکیل موج ایستاده می‌انجامد. و معادله حرکت ذره از رابطه زیر به دست می‌آید