پیرو آنچه در مطالب قبل بیان شد، یکی از روش‌های فشار سنجی استفاده از مانومتر شیب دار است. علت اصلی استفاده از مانومتر شیب دار بالا بردن دقت اندازه گیری است. در ادامه همان‌طور که در گذشته پیزومتر شیب دار بررسی شد، به بررسی و حل مسئله از مانومتر شیب دار نیز پرداخته می‌شود. لازم است اشاره شود که از پیزومتر و مانومتر شیب دار برای اندازه گیری فشارهای کم استفاده می‌شود. وقتی که یک ساقه مانومتر مورب باشد محاسبات بسیار شبیه به مسئله پیزومتر شیب دار انجام می‌شود. با این تفاوت که برخلاف پیزومتر که فقط بررسی یک مایع کافی بود لازم است که در این محاسبات، ارتفاع عمودی هر دو سیال بررسی شود. مسئله زیر این موضوع را روشن می‌کند.

 • مسئله

یک مانومتر آبی مطابق شکل زیر برای اندازه گیری فشار خط لوله بنزین استفاده شده است. فشار پیمانه‌ای بنزین در محور لوله را به دست آورید. چگالی آب و بنزین به ترتیب برابر با ۱۰۰۰ و ۷۱۹ کیلوگرم بر متر مکعب در نظر بگیرید.

  • جواب

  مطابق شکل با استفاده از اصل پاسکال فشارها در نقاط ۱، ۲ و ۳ باهم برابر هستند (نقاط هم تراز).

  با در نظر گرفتن ارتفاع عمودی آب فشاری که ستون آب بر نقطه ۱ و پیرو آن نقاط ۲ و ۳ ایجاد می‌کند محاسبه می‌شود:

  و نهایتاً با توجه به ارتفاع نقطه ۱ از محور لوله نتیجه می‌شود:

  لازم است که تأکید شود که فشار محاسبه شده، بدون در نظر گرفتن فشار هواست یا به عبارت دیگر فشار پیمانه‌ای محاسبه شده است.

   

  مطالب مرتبط، برای مطالعه بیشتر:

  بررسی پیزومتر شیب دار

  فشار سنجی

  اصل پاسکال

  لوله ونتوری

  مطالب بیشتر