• مسئله

یک ستوانه پلاستیکی بسیار طویل توپر با چگالی بار ρ مفروض است. مطبق شکل یک استوانه کوچک از داخل آن جدا شده است. میدان الکتریکی داخل حفره را بیابید

  • جواب

بهتر است برای حل این مسئله به جای در نظر گرفتن یک استوانه حفره دار دو استوانه کامل در نظر بگیریم به نحوی که استوانه اصلی چگالی مثبت و استوانه کوچک چگالی منفی داشته با شد (اصل برهم نهی میدان الکتربکی به ما اجازه این کار ار می دهد) حال ابتدا میدان الکتریکی استوانه را همانگونه که در مسئله قبل محاسبه شد بدست می آوریم پس برای هر دو استوانه خواهیم داشت: (در مسئله قبل روش بدست آوردن توضیح داده شده است)

 

با معلوم شدن میدان ها به صورت برداری کافی است که آن ها را به صورت برداری با یکدیگر جمع کنیم. پس نهایتا با در نظر گرفتن بردار d داریم: