• مسئله

مطابق شکل میله AB از A آویزان شده است. سر B این میله به کابل BD متصل است. اگر فاصله d برایر با 150mm باشد و دو نیروی 90 نیوتونی به سیستم وارد شود. 

الف) کشش کابل BD را بیابید.

ب) بردار عکس العمل در A را محاسبه کنید.

(منبع: استاتیک بیر جانسون)

  • جواب

دیاگرام آزاد:

ابتدا مطابق هندسه مسئله اندازه زاویه مشخص شده را بدست می آوریم:

سپس حول نقطه A گشتاور می نویسم و با در نظر گرفتن دو نیروی اعمال شده اندازه کشش کابل را مشخص می کنیم:

با معلوم شدن کشش طناب روابط تعادل نیرو ها را برای کل این سیستم می نویسیم که در راستای x خواهیم داشت:

و همچنین در راستای y داریم: