• مسئله

سیمی با طول مشخص را یک‌بار به‌صورت پیچه‌ای مسطح به شعاع  R  و بار دیگر به‌صورت پیچه‌ای مسطح به شعاع  R4  در می‌آوریم و در هر دوحالت جریان یکسانی از آن‌ها عبور می‌دهیم. بزرگی میدان مغناطیسی در مرکز پیچه با شعاع  R  چند برابر بزرگی میدان مغناطیسی در مرکز پیچه به شعاع  R4  است؟

(ارسال شده توسط "Yasin")

  • جواب

طول سیم ثابت است و متانسب است با حاصل ضرب شعاع در تعداد دور ها پس اگر در حالت اول که شعاع R هست تعداد دور را 4N فرض کنیم در حالت دوم که شعاع 4R می شود،تعداد دور ها N است .