• مسئله
مسئله دوم کتاب 1000 مسئله حل شده فیزیک  : 
از نقطه مرتفع O سنگی به طور عمودی به سمت بالا پرتاب می شود. اگر سرعت سنگ در ارتفاع h پایین تر از  O دو برابر سرعت آن در ارتفاع h بالای O  باشد. نشان دهید که ارتفاع اوج گلوله 5/3h است.( داشگاه آدلاید)
 
  • جواب 
این مسئله هم از طریق انژی حل میشود هم از طریق معادلات سینماتیکی.
ابتدا با مساوی قرار دادن انرژی نقاط BوC رابطه بین سرعت نقطه B و  h را پیدا میکنیم.
سپس با مساوی قرار دادن انرژی نقاط BوA ارتفاع اوج را پیدا میکنیم.
 

جواب سوال دوم کتاب هزار مسئله