• مسئله
مسئله نوزدهم مرحله یک المپیاد فیزیک (دوره 30ام)

لوله ی یک تفنگ ساچمه ای با آهنگ یکنواخت و آرام از   θ 0 تا   2/θ π می چرخد  و در این مدت N  ساچمه شلیک می کند. عددی بزرگ است. فاصلهی دو ساچمه ی متوالی ، که اولی در زاویهی θ شلیک شده است را روی محور افقی حساب کنید و از روی آن تعداد ساچمه های فرود آمده در واحد طول محور را بر حسب ، θ و  v (سرعت شلیک ساچمه ها) به دست آورید.

 

  • جواب
با توجه به رابطه برد پرتابه فاصله دو ساچمه را بدست می آوریم
سپس با یک تناسب نسبت ساچمه به طول را پیدا میکنیم
 
            سوال 19 مرحله یک المپیاد دوره 30          
 سوالات خود را میتوانید در نظرات یا تلگرام مطرح کنید