• مسئله

 

یک توپ جنگی قدیمی به سمت یک دیوار شلیک می کند ولی گلوله از لبه بالای دیوار می گذرد و دقیقا به لبه سکویی به ارتفاع 80 سانتی متر و فاصله 4 متر از توپ جنگی بر خورد می کند.اگر دیوار در 2 متری توپ واقع شده باشد و ارتفاع آن 1.2 متر باشد، سرعت و زاویه شلیک را بیابید.

 

  • جواب

می دانیم که مسیر حرکت پرتابه با در نظر نگرفتن مقاومت هوا سهمی است پس معادله حرکت یک معادله درجه دو است و در گام بعدی پس از پیدا کردن a و b و تطبیق آن با معادله اصلی زاویه و سرعت اولیه را می یابیم.  

سوالات خود را از ما بپرسید.