در حالت کلی برای حل مسائل سینماتیک در چند بعد مهم ترین حهت دهنده به سیر حل معادلات شتاب است.

تعیین شتاب:

برای تعیین شتاب توسط قانون دوم نیوتون و با توجه به دستگاهی که در آن جسم در حال حرکت است شتاب را پیدا می کنیم. خوشبختانه  کتاب های درسی فیزیک دبیرستان به علت محدودیت ریاضی نمی توانند وارد وادی معادلات دیفرانسیل و انتگرال گیری شوند و به همین جهت این گونه حل ها در دانشگاه مطرح می شوند. برای نمونه حرکت یک پرتابه را بررسی می کنیم:

تعیین معادله حرکت:

$$\Sigma \vec{F}=m \vec{a}$$

$$F_y=-mg \rightarrow a_y=-g$$

$$F_x=0 \rightarrow a_x=0$$

بعد از این که از معادله شتاب با انتگرال یا حل معادله دیفرانسیلی در هر راستا موقعیت جسم را ضمن در نظر گرفتن حالت های اولیه بدست آوردیم با حذف عامل زمان مسیر حرکت را مشخص می کنیم.

$$a_x=0 \rightarrow x=v_{0x}t$$

$$a_y=-g \rightarrow y=v_{0y}t-\frac{gt^2}{2}$$

$$v_{0x}=v cos(\alpha) , v_{0y}=v sin(\alpha)$$

$$t=\frac{x}{v cos(\alpha)}$$

$$ \Rightarrow y=x tan(\alpha)-\frac{gx^2}{2 v^2 (cos(\alpha))^2}$$