می توان نیرو ها را به دو دسته پایستار و نا پایستار تقسیم کرد.

کار نیرو های پایستار تنها تابعی از موقعیت مکانی شروع و پایان حرکت است و به مسیر وابسته نیست. معروف ترین نیروی پایستار نیروی گرانش است چرا که کار این نیرو تنها با در نظر گرفتن ابتدا و انتها محاسبه می شود. یعنی فرقی ندارد که جسم از ارتفاع دو متری زمین از بالای یک تپه به زمین رسیده یا این که از ارتفاع دو متری به سمت زمین پرتاب شده؛ کار نیرو گرانشی در هر دو حالت برابر است. غیر از نیروی گرانشی نیرو های الکتریکی، فنر و ... هم نیروی پایستار هستند.

اما بر خلاف نیرو های پایستار، مقدار کار نیرو های ناپایستار وابسته به مسیر است. مثلا برای محاسبه کار انجام شده توسط نیروی چسبندگی باید به ویژگی های مسیر دقت کنیم. می توان فاصله بین دو نقطه ثابت را به روش های متعددی طی کرد و کار نیروی ناپایستار برای هر مسیر متفاوت است. نیروی اصطکاک، نیروهای چسبندگی مثل مقاومت هوا و ... همگی نیروی ناپایستار محسوب می شوند.