• مسئله

یک مهره کوچک به جرم m روی حلقه ای قرار دارد و یک فنر به طول اولیه صفر به آن متصل است.اگر  مهره را اندکی از حالت تعادل منحرف کنیم. این مهره نوسان می کند.بسامد زاویه ای این نوسانگر را بیابید.

جواب را بر حسب ثابت فنر، شتاب گرانشی، شعاع حلقه و جرم مهره بیابید.

 

برای خرید Pdf پاسخ سوال کلیک کنید(900 تومان)