همانگونه که در مطلب قبل گفتیم ،برای ستاره ها و به طور کلی برای اجرام تابان یک مقیاسی به نام قدر تعیین می شود که نشاندهنده مقدار روشنایی آن جرم است. در مطلب قبل به تعریف قدر ظاهری پرداختیم و در این مطلب به توضیح قدر مطلق می پردازیم.

فرض کنید که در شب اتوموبیلی با چراغ روشن از نزدیک شما به فاصله ای دور می رود و شما هم با حسگر دقیق خود قدر چراغ اتوموبیل را اندازه میگیرید. واضح است که در ابتدا حرکت شما قدر ظاهری اندکی دریافت می کنید و در آخر حرکت اتومویل هم به علت دوری چراغ قدر زیادی دریافت می کنید(دقت کنید  روشنایی با قدر رابطه عکس دارد).این نشان می دهد که به علت وابستگی روشنایی به فاصله ما نمی توانیم قدر ظاهری یکسانی در یافت کنیم.پس ما باید یک فاصله استاندارد تعریف کنیم تا معیاری باشد برای اندازه گیری روشنایی ستاره بدون این که وابستگی خاصی به فاصله جسم داشته باشد. منجمین قرار داد کردند که فاصله 10pc (ده پارسک) را به عنوان فاصله استاندارد در نظر بگیرند. به قدزی که دز این فاصله خاص محاسبه می شود قدر مطلق می گویند.پس قدر مطلق همان قدر ظاهری دریافت شده در فاصله 10 پارسکی است و آن را با (M) نمایش می دهند.

در پست های بعدی به محاسبه قدر می پردازیم...