• مسئله 

 

اگر قدر مطلق ستاره ای M باشد دمای آن را بیابید.

(روشنایی خورشید bs و قدر آن را ms در نظر بگیرید)

 

  • جواب
برای راهنمایی می توانید در باره محاسبه قدر ستاره ها،قدر مطلق، قدر ظاهری، استفان بولتزمن و روشنایی-درخشندگی را مطالعه کنید.