خازن از پرکاربردترین قطعات الکترونیکی است و انواع بسیار گوناگونی دارد.  خازن یک ذخیره کننده پتانسیل الکتریکی است. در حالت کلی می توان گفت هر گاه دو جسم بار دار را کنار هم قرار می دهیم یک خازن تشکیل داده ایم. در این جا به صورت مختصر به یک نوع خازن ساده می پردازیم. این خازن که خازن تخت نامیده می شود پایه و اساس همه انواع خازن هاست و سایر خازن ها اکثرا با همین سیستم کار می کنند. مهمترین پارامتر در خازن ظرفیت خازن است که طبق رابطه زیر بدست می آید:

( سطح موثر صفحات خازن:A ، فاصله دو صفحه :d، چگالی سطحی : سیگما، اختلاف پتانسیل دو سر خازن:V، بار خازن:Q  ) 

$$C=\frac{Q}{V}$$

و طبق محاسبات سطوح گوسی داریم:

$$E \epsilon_0=\sigma$$

$$\sigma=\frac{Q}{A}$$

از طرفی می دانیم V=Ed پس:

$$V=\frac{d\sigma}{\epsilon_0}$$

در نتبجه از این رابطه هم می توان ظرفیت خازن را بدست آورد:

$$C=\frac{Q}{V}=\frac{\epsilon_0 EA}{E d}=\epsilon_0\frac{A}{d}$$