مسئله

مطابق شکل چرخه کارنو از دو فرایند بی دررو و همدما تشکیل شده است. بازده این چرخه را برحسب دمای منبع گرم و سرد بیابید.

جواب

همانطور که در فرایند بی دررو بیان شد گرما مبادله شده در فرایند بی دررو صفر است و با توجه به تعریف کار هم دما و بازده چرخه داریم:

(آدیاباتیک فرایند بی دررو و ترمال همان فرایند هم دما است.)