• مسئله

مطابق شکل سه ذره روی صفحه مختصات قرار گرفته اند اگر جرم هر یک  m باشد.مرکز جرم را بیابید.

(AB=AC=d)

 
  • جواب
طبق روش تئوری یافتن مرکز جرم به صورت برداری باید ابتدا یک نقطه را به عنوان مبدا در نظر بگیریم. در اینجا ما نقطه A را مبدا در نظر می گیریم.