•  مسئله

در سیرکی یک آکروبات از یک توپ به سمت سکویی شلیک می شود.روی سکو دوست آکروبات یک توپ بسکتبال را به نحوی پرتاب میکند تا آکروبات در هوا توپ را بگیرد. اگر مطابق شکل آکروبات با سرعت 15 متر بر ثانیه و تحت زاویه 40 درجه با افق پرتاب شود و دوست او هم به طور کاملا افقی با سرعت 5 متر بر ثانیه  از فاصله 20 متری افقی و h متری عمودی  محل شلیک آکروبات توپ را پرتاب کند سرعت توپ،آکروبات و سرعت نسبی آن ها را بیابید.(دانشگاه MIT)  

 

 

  • جواب

معادلات سرعت زمان و مکان زمان توپ و شخص آکروبات را می نویبسیم و با برابر فرار دادن پارامتر های خاص به خواسته مسئله میرسیم.

خرید توضیحات صوتی ( 1دقیقه و 39 ثانیه)