• مسئله

جسمی به فاصله 14cm یک آینه محدب قرار دارد و تصویر آن در فاصله 7cm آینه تشکیل میشود این آینه از جسم دیگری که طول آن دو برابر جسم اول است.تصویری هم اندازه با تصویر جسم اول ایجاد میکند.فاصله ی جسم دوم از آینه چند cm است؟

(ارسال شده توسط"سجاد")

 

  • جواب

در این روش با نادیده گرفتن نوع آینه و فقط با توجه به مثبت یا منفی بودن پارامتر ها مسئله را حل کردیم: