دیود یا یکسوساز جریان قطعه ای الکترونیکی است که جریان را تنها از یک سو عبور می دهد. ساختار دیود به گونه ای طراحی شده که در حالت ایده آل در برابر جریان موافق مقاومتی برابر با صفر دارد و در حالتی که جریان مخالف جهت دیود است مثل یک مقاوت بی نهایت اهمی عمل می کند. 

در حل مسائلی که دیود به صورت ایده آل در نظر گرفته می شود ابتدا سعی می کنیم تا جهت جریان را  در دو سر دیود پیدا کنیم و پس ار آن اگر جریان مخالف جهت دیود بود آن را مانند یک کلید باز در نظر می گیریم و در غیر این صورت آن را به یک سیم با مقاومت نا چیز فرض می کنیم.

در صنعت از دیود های مختلفی مثل پل دیود، LED، زنر و ...استفاده می شود که در اینجا بطور بسیار مختصر توضیح می دهیم:

پل دیود: ترکیبی از چند دیود است که جریان متناوب را به جریان مستقیم تبدیل می کند.  

دیود زنر: دیودی است که در حالت جریان موافق تقریبا ولتاژ دو سر آن ثابت است.

دیود نوری (LED): دیودی است که انرژی اتلافی را به نور تبدیل می کند