• مسئله
جسمی با سرعت اولیه v به طور قائم از روی سطح زمین به طرف بالا شلیک می شود.
  1. ماکسیمم ارتفاع جسم را بیابید
  2. کمترین سرعت چقدر باشد تا جسم کاملا از زمین فرار کند و باز نگردد؟
  • جواب
اولا انرژی گرانشی را پیدا میکنیم 
سپس با صفر قرار دادن شرعت ثانویه بیشینه ارتفاع را پیدا میکنیم
بعد هم در رابطه قبل با میل دادن ارتفاع بیشینه سرغت فرار را پیدا می کنیم.