در فیزیک مباحث و مسائلی تحت عنوان برخورد مطرح می شود. که از ما میخواهند مسیر و سرعت ذرات را بعد از برجورد پیدا کنیم.به طور کلی بر خورد ها را می توان به دو دسته کشسان (الاستیک) و غیر کشسان (غیر الاستیک) تقسیم کرد . در مسائل ما بیشتر با برخورد های کشسان سر و کار داریم از این رو به بررسی آن می پردازیم

به برخوردی که در آن انرژی تلف نشود و در واقع نیروهای برهم کنش پایستار باشند بر خورد کشسان می گوییم.نبود انرژی تلف شده برای حل مسئله کمک بزرگیست و بنابر این ما می توانیم با استفاده از پایستگی انرژی هم مسائل را حل کنیم

روش حل مسائل برخورد کشسان: همانگونه که گفتیم ابتدا برای ذرات قانون پایستگی انرژی را می نویسیم و سپس در دوچهت ( یا در هر راستایی که به حل مسئله کمک کند) معادلات پایستگی تکانه را می نویسیم تا همینجا احتمالا معادلات کافی برای یافتن مجهول پبدا کردیم البته باید دقت کنید در مسائلی که اجسام میشکنند باید پایستگی جرم هم درنظر گرفته شود.