•  مسئله

مطاابق شکل در گلوله به جرم 3m  و m به هم برخورد می کنند. سرعت دو گلوله را بعد از برخورد بیابید.

(مثال 18-4 کلپنر)

 

  • جواب

با توجه به آنچه در روش حل برخورد کشسان گفته شد کافیست یک معادله انرژی و تنها در یک راستا پایستگی تکانه بنویسید.

واضح است که جواب دوم قابل قبول است( جواب اول همان حالت قبل از برخورد است)