• مسئله

 

مطابق شکل یک زنجیر با چگالی خطی لاندا را روی یک ترازو رها می کنیم. هنگامی که طول x از زنجیر روی ترازو سقوط کرده است،ترازو جه عددی را نشان می دهد؟( 5-10 کلپنر)

 

  • جواب

عددی که ترازو نشان می دهد ناشی از جرم مقدار زنجیر روی ترازو و تکانه وارد بر ترازو بر اثر سقوط است. برای محاسبه سرعت برخورد زنجیر با ترازو دقت کنید که تمام نقاطی از زنجیر که هنوز نیفتاده سرعتی یکسان دارند و همگی تا لحظه مورد نظر به مقدار x جابجا شدند.