• مسئله

 

یک زنجیر به طور کامل روی یک میز بدون اصطکاک قرار دارد. اگر ضربه کوچکی به آن بزنیم از روی سطح میز به سمت پایین حرکت میکند.سرعت زنجیر هنگامی که به اندازه x سقوط کرده است چقدر است؟ چگالی خطی (جرم بر واحد طول) را لاندا در نظر بگیرید.

 

  • جواب

بهترین روش برای حل این مسئله استفاده از انرژی است.فقط دقت کنید که انرژی قسمت پایین را باید برای مرکز جرم نوشت و سطح میز را صفر پتانسیل در نظر گرفت.