حرکت سقوط آزاد یک حرکت یک بعدی به سمت پایین و شتاب g است،حرکتی که فقط تحت نیرو جاذبه باشد.معادله مکان-زمان آن را می توان این گونه نوشت:

$$y=-\frac{g}{2} t^2+v_0t$$

و به طور مشابه سرعت در حین حرکت میشود(البته بدون مشتق هم میتوان بدست آورد!):

$$v=-gt+v_0$$

و روابط مشابه دیگری مثل مستقل از زمان یا همان انرژی هم میتوان بدست آورد:

$$v^2_0-v^2_1=2gh$$

البته یک سری نکات هم هست که موجب سرعت بخشیدن به حل مسئله می شود:

  1. به ازای هر 1 ثانیه 10 متر بر ثانیه سرعت تغییر می کند.
  2. اگر در مسئله ها می توانیم برعکس حل کنیم یعنی مثلا اگر توپ رها شده ای به زمین بخورد ما فرض کنیم که توپ را از پایین پرتاب کردیم
  3. مستقل از زمان و معدله انرژی عین یکدیگرند پس ترجبحا از مستقل از زمان استفاده کنید،سریع تر است. 
  4. اگر چند توپ را با فواصل زمانی یکسان رها کنیم در ادامه مسیر فاصله ها با هم برابر نیستند.(اختلاف ارتفاع ها با زمان متناسب است و در گذر زمان بیشتر می شود)

$$y_1=(-\frac{gt^2}{2})+v_0t$$

$$y_2=-\frac{1}{2}g(t-t')^2+v_0(t-t')$$

$$\Delta y=\frac{-g }{2}(2tt'-t'^2)+vt'$$