• مسئله

 

دو منشور یکسان با ضریب شکست های اندکی متفاوت مانند شکل کنار هم قرار گرفته اند. زاویه تتا بسیار کوچک است  و وقتی باریکه لیزری به طور عمود به آن می تابد پرتو شکسته شده و با زاویه کوچک فی منحرف می شود.اختلاف ضریب شکست این دو منشور را بیابید.(مسئله 88 کتاب 100 مسئله در فیزیک کلاسیک) 

  • جواب
برای هر شکست معادله اسنل-دکارت رو مینویسیم و با توجه به کوچک بودن زوایا از تقریب sin(x)=x استفاده می کنیم.