رمبش گرانشی ادغام و فشرده شدن یک جسم نجومی به سبب گرانش خود است. مثل کوچک و فشرده شدن یک جسم نجومی مانند یک سحابی در اثر گرانش ناشی از جرم ذرات داخل آن.

رمبش گرانشی یکی از عوامل اصلی شکل گیری جهان است چرا که در سیر تشکیل ستاره ها نقش مهمی را ایفا می کند و موجب متراکم شدن ابر گازی اولیه می شوند و نهایتا باعث می شود تا ساختار و بدنه اصلی ستاره ها شکل بگیرد.لازم به ذکر است که رمبش انواع گوناگونی دارد. مثلا رمبش همسان رمبشی است که در آن چگالی در همه نقاط برابر باشند (نه ثابت!)

شما می توانید به عنوان یک تمرین مدت زمانی که طول می کشد تا ذره ای توسط رمبش همسان به مرکز جرم منتقل شود را بیابید.