• مسئله

 

به کمک چکشی به جرم ۲ کیلوگرم میخی را به دیوار می کوبیم.اگر تندی چکش در لحظه ی برخورد با میخ ۶ متر بر ثانیه باشد و در هر بار برخورد میخ به اندازه ی ۴ میلی متر در دیوار فرو رود متوسط نیرویی که در هر برخورد از طرف دیوار بر چکش وارد می شود چقدر است؟

(ارسال شده از طرف "میثم")

 

  • جواب

از روابط کار و انرژی حل میکنیم: