• مسئله

1کیلو گرم یخ 10-درجه سلسیوس را در فشار یک اتمسفر در 5kg آب 20درجه سلسیوس می اندازیم. پس از برقراری تعادل حرارتی، چه خواهیم داشت؟

(LF=336 j/g , C=4200 j/kg.k,C=2100 j/kg.k)

(ارسال شده توسط "F")

 

 

  • جواب

در این مسائل تقریبا با حدس و گمان یک حالت خاص فرض می کنیم.

مثلا در اینجا فرض می کنیم که همه یخ ذوب می شود و دمای آب هم  به صفر نمی رسد.

اگر فرضمان به تناقض رسید یک حالت دیگر را فرض می کنیم البته با کمی تجربه بهتر می توان حدس زد.