• روش حل معادله با قضیه نقطه ثابت 

 

 1. معادله خود را  به صورت f(x)=x بنویسید
 2. (f(x  را به ازای یک x دلخواه حساب کنید.
 3. حال  مقدار بدست آمده را به عنوان x جدید در (f(x قرار دهید 
 4. این کار را تکرار کنید تا دنباله ای مطابق شکل زیر بدست آید
 5. اگر دنباله همگرا بود عدد نهایی، جواب شماست.
 • مثال
 • حل سریع با ماشین حساب مهندسی
 1. پس از این که معادله را به صورت f(x)=x نوشتیم عدد دلخواه را تایپ می کنیم و = را میزنیم تا به عنوان ans ذخیره شود.
 2. بعد هم تابع  (f(ans را تایپ میکنیم
 3. پشت سر هم =را می زنیم تا همگرا شود و جواب را پیدا میکنیم
 
 • حل به روش برنامه نویسی (به زبان پایتون)
یک برنامه ساده به زبان پایتون ( البته به زبان های دیگز هم میتوان نوشت)
عدد 0.000001 هم دقت ما را بیان می کند و هر جه کمتر باشد دقیق تر است.
 
 
خروحی : 
 • معایب
 1. بدون ابزار مناسب حل با این روش بسیار طولانی و وقت گیر است.
 2. حتما باید دنباله ای همگرا تشکیل شوددر غیر این صورت حل معادله تقریبا ناممکن است.
 3. گاهی تبدیل به فرم  f(x)=x  سخت و وقت گیر است.