• مسائل سینماتیک

سنماتیک یا حرکت شناسی از اولین مباحثی است که دانش آموزان و دانشجویان با آن مواجه میشوند, چراکه مبحثی ساده و پیش نیاز سایر مباحث است ولی پس از مدتی این مبحث سخت جلوه میکند.

 

  • چرا سخت جلوه میکند؟ چه کنیم تا سخت نشود؟

حل مسائل حرکت شناسی غیر از اندکی بردار و رباضی به مبحث دیگری به عنوان پیشنیاز نیازی ندارد!  چون همه معادلات از این که جسم کی در کجاست نشات میگیرد.

مثلا شما اگر رابطه مکان و زمان یک متحرک را بدانید با چند با مشتق به خواسته سوال می رسید.

این مبحث سخت جلوه میکند چون سوالات به رابطه مکان و زمان را به طور واضح به ما نمی دهد و برای حل ما به چند فرمولی که حفظ کردیم رجوع می کنیم  و عموما این کافی نیست. پس باید نگرشمان را تغییر دهیم.( مخصوصا در المپیاد های فیزیک و نجوم)

البته این به این معنا نیست که نگرشمان را تغییر بدهیم و منتظر این باشیم که  همه مسائل را در مدتی کوتاه حل کنیم . تغییر نگرش و این که بدانیم تمام روابط ریاضی از یک معادله نشات میگیرند موجب میشود تا بدانیم مسائل حل شدنی هستند و بالاخره از پس حل سوال بر می آییم.

(البته حفظ روابط خاص و فرمول ها هم نیاز است و نباید نا دیده گرفته شود)

 

 

kinematic1