در این مطلب طبق مقیاس هیپارکوس و تعریف قدر ظاهری و مطلق به محاسبه قدر اجسام تابان می پردازیم.

با توجه به تعریف قدر ظاهری روشنایی ستاره ای با قدر 1 صد برابر روشنایی ستاره ای با قدر 6 است یعنی به ازای هر  5 قدر روشنایی 100 برابر می شود و از آنجایی که قدر مقیاسی لگاریتمیست داریم:

که در اینجا F روشنایی ستاره و m قدر ستاره است. همانگونه که در محاسبات می بینید قدر یک ستاره همواره نسبت به یک ستاره یا قدری از آن دز فاصله دیگر اندازه گیری می شود.

برای اندازه گیری قدر مطلق به همین صورت عمل می کنیم با این تفاوت که روشنایی را طبق رابطه روشنایی-درخشندگی به درخشندگی تبدیل می کنیم و در اینجا دو قدر یک ستاره را در دو فاصله نسبت به هم می سنجیم:

دفت کنید: L ها با هم برابرند(!) چون هر دو برای یک ستاره اند و حتما باید واحد r پارسک باشد.