• مسئله

ذره ای به جرم m1 با سرعت v به ذره دیگری به جرم m2 و در حال سکون برخورد می کند. اگر این برخورد کشسان باشد، ماکسیمم زاویه پراکندگی ذره m1 را بیابید.( منبع: جلد اول فیزیک  عمومی ایرودوف)

جواب

از آنجایی که برخورد کشسان است علاوه بر معادلات پایستگی تکانه در دو راستا، معادله پایستگی انرژی را هم می نویسیم. در این حل برای محاسبه ماکسیمم زاویه از مثبت بودن دلتا معادله درجه دو استفاده شده، شما می توانید از روابط مشتق هم بگیرید و برابر با صفر قرار دهید.