• مسئله
مطابق شکل یک گلوله کوچک از بالای سطح شیب داری با سرعت v به سمت پایین پرتاب می شود.پس از پیدا کردن برد (R) مقدار تتا را بر حسب آلفا طوری تعیین کنید که برد ماکسیمم شود.
  • جواب
در این روش ابتدا مولفه گرانش را در دو راستا تجزیه می کنیم سپس با پیدا کردن x و y معادلاتی بر حسب زمان پیدا می کنیم.بعد هم با برابر صفر قرار دادن y برد را بدست می آوریم.حال با مشتق گرفتن از برد و صفر گذاشتن آن تتا مورد نظر را بر حسب آلفا می یابیم
(جواب نهایی این سوال و سوال قبل را مشاهده کنید.جالب است!)