• مسئله

 

تصور کنید جرم خوشید ناگهانی دو برابر شود.سال زمینی چقدر حواهد شد؟

(کتاب 100 مسئله در فیزیک کلاسیک)

 

  • جواب

دقت کنید تغییر جرم خورشید ناگهانی است و در همان لحظه اول فاصله زمین و خورشید و سرعت زمین مثل قبل است.

توضیح صوتی مسئله تغییر ناگهانی جرم خورشید