• مسئله

 

دو بردار a=2i+3j و b=-6h+5j مفروضند n ار طوری تعیین کنید تا بردار a+nb موازی با محور x ها باشد.

(ارسال شده توسط "کاظم")

 

  • جواب

واضح است که برای موازی بودن با محور x باید مولفه y صفر باشد: