هنگامی که سیال از لوله تنگی عبور می کند فشار آن افزایش می یابد. به این پدیده اثر ونتوری گفته می شود.

  • مسئله

در مسیر یک سیال یک لوله ونتوری نصب می کنیم و مطابق شکل یک لوله U شکل به عنوان فشار سنج در دو مقطع لوله فشار را نشان می دهد. اگر چگالی سیال در طول مسیر ثابت بمانداندازه سرعت سیال را در زمان ورود بر حسب A1 ,A2 ,h ,g, چگالی سیال(p)در حال عبور و چگالی مایع(ph) درون لوله U شکل بیابید.  

 

  • جواب

ابتدا یک معادله برای دبی می نویسیم:

$$Q=A_1v_1=A_2v_2$$

و طبق یرنولی داریم:

$$\frac{1}{2}\rho v_1^2+P_1=\frac{1}{2}\rho v_2^2+P_2$$

از طرفی با محاسبه فشار به نتیجه می رسیم:

$$P_1=P_2+\rho_hgh$$

و نهایتا با حل این سه معادله سرعت اولیه را بدست می آوریم:

 

$$v_1=\sqrt{\frac{2\rho_hgh}{\rho((\frac{A_1}{A_2})^2-1)}}$$