• مسئله
فواره ای، آبپاش کوچکی به شکل نیم دایره دارد که مطابق شکل رو سطح آب قرار گرفته است. آبپاش سوراخ های ریز بسیاری دارد که به طور منظم توزیع شده اند و آب از آنها با سرعت یکسان در تمام جهات خارج میشود. شکل ناقوس آبی که با فواره درست می شود را بیابید.(مسئله 40 کتاب 200 مسئله شگفت انگیز فیزیک)
 
شکل سوال
 
نمونه واقعی ناقوس آبی

 

  • جواب
ابتدا بر حسب زاویه برای یک مسیر دلخواه آب معادله مسیر را می نویسیم و سپس برای پیدا کردن محدوده یا به اصطلاح پوش این تابع با کمی ساده سازی دلتای آن را بزرگتر از صفر قرار می دهیم و بعد از ساده کردن یک معادله برای پوش تابع بدست می آید که آن خواسته مسئله است.