کار و انرژی از اولین مباحثی است که دانش آموزان با آن مواجه می شوند و چند مسئله ای ساده از آن حل می کنند در صورتی که کار و انرژی به حصار تنگ گلوله رها شده و فنر محدود نمی شود و به سبب تعریف کار، هر جایی که نیرویی باشد کاری هم وجود دارد.عموما در حل مسائل مکانیک مفهوم کار معادله ای در کنار معادلات و حیات بخش حل مسائل است!!...

 می دانیم که نیرو برابر است با حاصل ضرب شتاب در جرم ( فرض کنید تغییر جرم نداریم) حال می خواهیم علاوه بر پیدا کردن ارتباط نیرو و کار با همین تعریف به رابطه اصلی کار یعنی همان رابطه انرژی جنبشی و کار انجام شده برسیم.

در ضمن می دانیم که کار هر نیرویی اینگونه بدست می آید: