• مسئله

مطابق شکل جعبه هایی چیده شده اند. اگر بین سطوح هیچ اصطکاکی وجود نداشته باشد، نیروی F را طوری تعیین کنید که جسم اول (m1) نسبت به m3 با شناب a2 حرکت کند.(اندازه همه جرم ها را برابر m در نظر بگیرید)

  • جواب 

 بهترین روش برای حل این دسته از مسائل رسم نمودار جسم آزاد است.البته در اینجا به علت سهولت رسم نمیکنیم و مستقیم معادلات را می نویسیم.

فقط مهمترین نکته مسئله در نظر گرفتن نیروی T وارد شده از سوی قرقره است ( طبق کتاب کلپنر حل سوال 19-2).در اینجا برایند T های وارد شده بر قرقره به علت عمود بودن دو وجه برابر با (2Tcos(45  است و تصویر آن روی محور حرکت سیستم برابر با T است (البته راه بهتری هم برای محاسبه T هست!)

پس تعیین تکلیف سایر نیرو ها هم معادلاتی که بر اساس قانون دوم نیوتون نوشتیم را حل می کنیم و به جواب می رسیم.

(a1 و a به ترتیب شتاب های جسم 1 و 3 هستند)