• مسئله

نشان دهید در فرایند بی دررو حاصل ضرب فشار در حجم به توان ضریب اتمیسیته ثابت است.(ضریب اتمیسیته (گاما) نسبت گرمای ویژه مولی در فشار ثابت به گرمای ویژه مولی در حجم ثابت است)

  • جواب

با توحه به اطلاعات قبلی و گفته مسئله (قسمت های سبز معادلات) می دانیم که در فرایند بی دررو هیچ گرما ای مبادله نمی شود و گرما (Q) برابر با صفر است. در حل سوال هم با استفاده از معادله حالت گاز ایده آل به جواب می رسیم.