• مسئله

مطابق شکل مهره ای در حال سکون در بالا ترین نقطه حلقه ای قرار دارد اگر طول اولیه فنر صفر باشد؛ سرعت مهره را هنگامی که از پایین ترین نقطه حلقه می گذرد را پیدا کنید.

(مثال 13-4 کلپنر)

 

 

 

  • جواب

خیلی راحت(!) انرژی دو حالت بالا و پایین را برابر هم قرار می دهیم و سرعت را پیدا می کنیم.