•  میدان مغناطیسی ناشی از عبور جریان از سیم بسیار بلند:

این مقدار در فاصله R برابر است با:

$$B=\frac{\mu_0 I}{2 \pi R}$$

  • میدان ناشی از عبور جریان از یک پیچه :

 مقدار میدان مغناطیسی در مرکز پیچه برابر است با:

$$B=\frac{\mu_0 I}{2  R}$$

  • میدان ناشی از عبور جریان از یک سیملوله بسیار بلند:

 مقدار میدان مغناطیسی در مرکز سیملوله برابر است با:

$$B=\mu_0 n I$$

که در این رابطه n نسبت تعداد دور سیم به واحد طول (مثلا 3 دور در یک میلیمتر)