اثر هال بیان می کند که عبور یک جریان و یک میدان مغناطیسی عمود بر هم موجب ایجاد اختلاف پتانسیل می شود. برای محاسبه ابتدا به جریان الکتریکی می پردازیم:

  • جریان الکتریکی:

همانطور که می دانید جریان آهنگ عبور بار بر واحد زمان است .در یک میله رسانه به سطح مقطع  A و طول n ، L  الکترون با سرعت u در حال عبورند پس داریم:

$$I=\frac{\Delta q}{\Delta t}$$

$$\Delta q = neAL$$

$$\Delta t=\frac{L}{u}$$

$$\Rightarrow I=\frac{neALu}{L}=neAu    (1)$$

  • میدان الکتریکی و اختلاف پتانسیل:

در این جا با توحه به شکل و رابطه نیروی مغناطیسی و این که بار بعد از تفکیک شدن باید در تعادل بماند، میدان الکتریکی و اختلاف پتانسیل را می یابیم:

$$F_B=euB  ,   F_E=Ee$$

$$F_B=F_E \rightarrow uB=E$$

$$V=Ed=duB     (2)$$

اکنون با توجه به دو رابطه بدست آمده نتیجه می گیریم:

$$(1) \rightarrow u=\frac{I}{neA}  ,  A=dh$$

$$\Rightarrow V=duB=\frac{IB}{neh}$$

و این مقدار همان ولتاژی است که در اثر پدیده هال بوجود می آید.