• فنر های سری

با توجه به شکل واضح است که نیروی وارد بر هر فنر یکسان است. از این رو ابتدا معادله ای بین تغییرات طول و مجموع تغییرات می نویسیم و بنا بر قانون هوک (F=kx) با ساده کردن معادله به نتیجه میرسیم

برای دو فنر مطابق شکل داریم:

در حالت کلی نیز به این صورت است:

 

 

  • فنر های موازی

با توجه به شکل واضح است که تغییرات طول هر فنر یکسان است. از این رو ابتدا معادله ای بین تک تک نیرو ها  و آن ها می نویسیم و بنا بر قانون هوک (F=kx) با ساده کردن معادله به نتیجه میرسیم

برای دو فنر مطابق شکل داریم:

در حالت کلی نیز به این صورت است:

دقت کنید!این روابط مشابه روابط سری و موازی خازن هاست...