• مسئله

با یک سیم حلقه ای به شعاع a می سازیم. ولت سنج کوچکی به مقاومت R را از طریق دو قطعه سرب با مقاومت ناچیز به دو نقطه روی محیط دایره وصل می کنیم به طوری که که مطابق شکل زاویه تتا تشکیل شود.میدان مغناطیسی با آهنگ dB/dt تغییر می کند. در حالت های زیر ولت سنج چه عددی نشان می دهد؟

الف) مطابق شکل a ولت سنج در مرکز حلقه باشد.

ب) مطابق شکل b ولت سنج روی وتری از دایره باشد.

(سوال 177 کتاب 200 مسئله شگقت انگیز فیزیک)

  • جواب

ابتدا مقادیر جریان ها را با توجه به روش های حل مدار بدست می آوریم.

لاندا را یک متغیر وابسته به تتا صرقا برای حل سریع تر مسئله تعریف می کنیم.

و نهایتا با جاگذاری لاندا و قانون اهم مقدار ولتاژ ولت سنج را پیدا می کنیم.